Informacja dotycząca – Programu Wspieraj Seniora

Przewodnik po realizacji programu

Wspieraj Seniora w Gminach

Głównym założeniem programu jest pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych)

W jaki sposób finansowany jest program?
Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę 100 mln zł.

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?
W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?
Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?
W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).
Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.
W jaki sposób pomoc jest dostarczana do domów osób starszych w gminie?
Ośrodki Pomocy Społecznej  przystąpiły do  realizacji program na terenie gmin w zakresie organizacji i realizacji dostarczania artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane  poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu, ośrodek pomocy społecznej, odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Ogłaszenie o naborze uczestników do ,,Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+''

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Ogłasza nabór uczestników

do ,,Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+”

przy Al. 1 Maja 8 w Kozienicach

Jeżeli jesteś:

 • Mieszkańcem Gminy Kozienice w wieku 60+,
 • Osobą nieaktywną zawodowo
 • Chcesz nadal się rozwijać, być aktywny, spędzać czas w miłej atmosferze?

Zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych przez ,,Kozienicki Dzienny Dom SENIOR+”!

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, przy Al. 1 Maja 8 w Kozienicach (budynek dawnego Domu Kultury) i dysponuje 20 miejscami. Utworzony Kozienicki Dzienny Dom SENIOR+, będzie realizował założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ obejmuje:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
 • kuchnia, umożliwiająca seniorom samodzielne przygotowanie kawy, herbaty lub prostego posiłku,
 • spotkania z dietetykiem, który prowadzi zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania,
 • zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości oraz talentów,
 • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
 • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, zajęcia z fizjoterapeutą.
 • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
 • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

 • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie gminy Kozienice,
 • pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby samotne.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Kozienickim Dziennym Domu SENIOR+ w Kozienicach zapraszamy do składania wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Druk wniosków dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach w puncie informacyjnym, siedzibie MGOPS w Kozienicach oraz na stronie internetowej:
www.opskozienice.pl

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach : 48 614 67 62 lub 48 614 , 614 45 77

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ pdf

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ doc

Kwestionariusz zgłoszeniowy doc